Algemene Gebruiksvoorwaarden

Créez votre
PROFIL

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze AGV zijn afgesproken tussen: – SARL INSITOO-IT, een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een kapitaal van € 50.000,00, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille métropole onder nummer 498 380 344, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 44 avenue de la Marne 59290 Wasquehal, aangenomen door zijn bedrijfsleider, in deze hoedanigheid gedomicilieerd in […]

Deze AGV zijn afgesproken tussen:

– SARL INSITOO-IT, een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een kapitaal van € 50.000,00, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille métropole onder nummer 498 380 344, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 44 avenue de la Marne 59290 Wasquehal, aangenomen door zijn bedrijfsleider, in deze hoedanigheid gedomicilieerd in bovenvermeld hoofdkantoor (hierna aangeduid als “INSITOO”)

– Iedere op de website “www.insitoo.com” ingeschreven persoon (hierna aangeduid als de “Gebruiker”).

ARTIKEL 1 – ACCEPTATIE

De toegang en het gebruik van de website, toegankelijk via het volgende adres: www.insitoo.com (hierna aangeduid als “de Website”) van INSITOO en van de Diensten die hierop worden voorgesteld, vallen onder de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Iedere toegang tot de Website en/of ieder gebruik van de Website veronderstelt de acceptatie en de naleving van alle bepalingen en deze voorwaarden en hun onvoorwaardelijke acceptatie door de Gebruiker. Zij vormen een overeenkomst tussen INSITOO en de Internetgebruiker die naar de Website gaat, al dan niet na zich ingeschreven te hebben en al dan niet na een account aangemaakt te hebben op de Website.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd vanaf het gebruik van de Website door de Gebruiker.

INSITOO behoudt zich de mogelijkheid voor op ieder moment de Website en de algemene gebruiksvoorwaarden aan te passen of deze aan te vullen met nieuwe, aanvullende contractuele voorwaarden. Om die reden wordt het de Gebruikers aangeraden regelmatig de algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen, om zich te baseren op de laatst geldende versie.

In het geval dat de Gebruiker deze algemene voorwaarden of een deel hiervan niet wil accepteren, wordt hem verzocht af te zien van het gebruik van de Website.

ARTIKEL 2 – BEGRIPSBEPALINGEN

– Dienstverrichtingen: betreft de diensten die INSITOO verricht bij zijn Klanten, die alle, of gedeeltelijk, worden uitbesteed aan op de Website ingeschreven Freelancers, bijvoorbeeld assistentie bij projectontwerp of projectbeheer, technische expertise, beroepsadvies…. (Onvolledige lijst).

– Klant: betreft een professional, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gebruik maakt van de Website om freelance profielen te raadplegen die hem worden voorgesteld door INSITOO, of met de bedoeling de uitvoering van een Opdracht voor te stellen aan INSITOO, die in zijn geheel of gedeeltelijk zal worden uitbesteed aan een of meerdere op de Website ingeschreven Freelancers.

– Klantaccount: betreft de zone waarin de Klant de freelancer profielen kan raadplegen die aan hem worden voorgesteld en zijn behoeften met betrekking tot een Opdracht kan aangeven.

– Freelancer Ruimte: betreft de ruimte voor de Freelancer waarin hij zijn Profiel kan aanmaken, raadplegen en bijwerken, om aanbevelingen kan vragen en kan solliciteren op de door INSITOO gepubliceerde aangeboden Opdrachten.

– Freelancer: betreft iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon ingeschreven in het Handelsregister en beschikkend over een bedrijfsnummer of bij de Kamer van Ambachten en Neringen, of bij de Kamer van Kunstenaars of bij het Sociale Verzekeringsfonds voor Auteurs (AGESSA) of werkend als zzp’er, allen ingeschreven bij de Instelling voor de inning van premies volksverzekeringen of een persoon die zijn activiteit uitoefent met behulp van een structuur van “portage salarial”; en die zich inschrijft op de Website via de “Freelancer” ruimte om een “Profiel” pagina aan te maken, te wijzigen of aan te vullen, zodat INSITOO in staat is zijn beschikbaarheid als onderaannemer bij zijn Klanten aan te bieden.

– Aanbeveler: betreft de persoon die niet is ingeschreven op de website en die een aanbeveling op de Website post op verzoek van een Freelancer of van INSITOO.

– Opdracht: betreft de door de Klant gewenste en door INSITOO aan een of meerdere Freelancers uitbestede dienst.

– Profiel: betreft alle professionele kenmerken die door de Freelancer zijn ingevuld in de aan hem gewijde “Freelancer” ruimte op de Website.

– Dienst: betreft alle door INSITOO op de Website aan zijn Klanten verstrekte diensten in zijn hoedanigheid van Dienstverrichter, alsook het zoeken naar nieuwe Opdrachten voor de Freelancer en het beheren van de bij hun Profiel behorende aanbevelingen.

– Website: betreft het Dienstenplatform dat bereikbaar is op het <www.insitoo.com> door INSITOO uitgegeven adres.

– Gebruiker: betreft de meerderjarige Klant en / of Freelancer die ingeschreven is op de Website www.insitoo.com met het oog op het gebruiken en profiteren van de door INSITOO verleende Diensten of de Aanbeveler.

ARTIKEL 3 – ONDERWERP

• INSITOO is een vennootschap gewijd aan de activiteiten van Freelancers. Deze stelt de Klanten in staat een met de Opdrachten overeenkomende advertentie te verspreiden.

In overeenstemming met de Klanten assisteert deze hen bij het selecteren van Freelancers met de beste vaardigheden en kwalificaties voor de Opdracht. Deze kan verder, in overeenstemming met de Klanten, zelf de Freelancers selecteren met de voor de Opdracht beste vaardigheden en kwalificaties, door middel van gesprekken en deze vervolgens voorstellen aan de Klanten, als de Freelancers de modaliteiten van de Opdracht accepteren. De Klanten kunnen vervolgens de profielen van de voorgestelde Freelancers raadplegen.

Vóór iedere Opdracht verzekert INSITOO zich ervan dat de Freelancer zijn beroepsactiviteit aangemeld heeft bij de sociale instellingen en bij is met de betaling van al zijn sociale bijdragen. Vervolgens verzorgt de vennootschap een follow-up van de Opdrachten door zich aan de hand van beoordelingen te vergewissen van de tevredenheid van de Freelancer en van de Klant. Zij biedt de Freelancers eveneens een begeleiding bij het uitwerken van hun Profiel.

• De website stelt de Freelancers in staat hun CV te plaatsen en een profiel aan te maken dat door INSITOO gebruikt kan worden om aan de door haar Klanten doorgegeven Opdrachten te beantwoorden. Hiermee is INSITOO eveneens in staat de door haar Klanten toevertrouwde Opdrachten te publiceren. De Klanten die via INSITOO een Freelancer krijgen aangeboden, hebben een permanente toegang tot zijn Profiel op de Website. De Klanten en/of de Aanbevelers kunnen aanbevelingen publiceren op de Profielen van de Freelancers. Door deze aanbevelingen kan het Profiel van de Freelancers beter gereferenceerd worden en meer vertrouwen wekken op de Website.

ARTIKEL 4 – VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING

4.1 – Het aanmaken van een Freelancer Profiel

Om toegang te krijgen tot de Diensten van de Website moet de Freelancer een Profiel aanmaken. Hij moet zich op de Website identificeren m.b.v. het e-mailadres en het wachtwoord die hij gekozen heeft bij het inschrijven op de Website of bij het eerste inloggen op de Website.

De door de Freelancer tijdens zijn inschrijving op de Website of het eerste inloggen op de Website gekozen login en wachtwoord zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Freelancer wordt verzocht zijn CV op te sturen en zijn “Profiel” pagina zorgvuldig in te vullen met alle gegevens die hij toegankelijk wil maken en die hij zich verplicht bij te werken.

In het geval de Freelancer valse, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, behoudt INSITOO zich de mogelijkheid voor het Profiel op te schorten of te sluiten en de Freelancer in de toekomst de toegang tot alle Diensten of een gedeelte hiervan te weigeren. Sommige informatie is vertrouwelijk, zoals de persoonlijke of professionele contactgegevens, het telefoonnummer, de achternaam, het postadres en het e-mailadres. INSITOO verbindt zich uitdrukkelijk deze niet te publiceren. INSITOO wijst automatisch een pseudoniem toe, bestaande uit de voornaam en de eerste letter van de achternaam van de Freelancer. Het Profiel van de Freelancer wordt vervolgens geanonimiseerd.

De Freelancer kan op ieder moment er vanaf zien de Website te gebruiken, maar blijft wel verantwoordelijk voor ieder voorgaand gebruik hiervan.

Klantaccount

Om de beschikbaar gestelde Profielen van de Freelancers te raadplegen, identificeert de Klant zich op de Website m.b.v. de door INSITOO verstrekte toegangscodes. Hij wijzigt deze onmiddellijk na ontvangst.

Zodra INSITOO een Freelancer in contact heeft gebracht met een Klant en de Opdracht al dan niet door de Freelancer zal worden uitgevoerd, heeft de Klant permanent toegang tot de bij de voorgestelde Freelancers behorende Profielen.

ARTIKEL 5 – BEOORDELINGEN EN AANBEVELINGEN

De Gebruikers kunnen de Freelancers aanbevelen, waardoor zij beter op de Website gereferenceerd zullen worden en zij meer vertrouwen zullen wekken bij de Klanten. Iedere aanbeveling dient uitsluitend verband te houden met de prestaties van de Freelancer. INSITOO behoudt zich de mogelijkheid voor contact op te nemen met een Aanbeveler om zich te vergewissen van de eerlijkheid van de aanbeveling, wat uitdrukkelijk door de Freelancer geaccepteerd wordt.

De Freelancer kan iedere aanbeveling uit zijn Profiel verwijderen. Hij verbindt zich geen valse aanbevelingen te (laten) publiceren.

ARTIKEL 6 – BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

De toegang tot de Diensten is voorbehouden aan de Gebruikers.

De Website is op iedere plek beschikbaar, indien de minimale technische voorwaarden bereikt zijn in termen van bereikbaarheid van het mobiele telefoonnet, het internet en de technische compatibiliteit van de gebruikte hardware.

ARTIKEL 7 – GARANTIE

INSITOO heeft ten opzichte van de Gebruiker een inspanningsverplichting.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De presentatie en de content van de Website vormen samen een werk dat beschermd wordt door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom en waar INSITOO de houder is. Iedere reproductie, geheel of gedeeltelijk, wordt systematisch ter goedkeuring aan INSITOO voorgelegd.

8.1 – Auteursrechten:

De teksten, afbeeldingen, tekeningen en lay-out, alsook de grafische richtlijnen van de Website worden beschermd door het recht op intellectuele eigendom.

Het voor commerciële doeleinden kopiëren, uitlezen, verspreiden of wijzigen van content van de Website is verboden. Het downloaden en het afdrukken van tekst, afbeeldingen en grafische elementen zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel en privé gebruik. Voor de reproductie van tekeningen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of afgedrukte publicaties is de voorafgaande schriftelijke toestemming van INSITOO nodig. Zonder toestemming wordt dit bestraft als een overtreding van het auteursrecht.

8.2 – Merken:

De merken en de logo’s die op de Website getoond worden, zijn gedeponeerde en beschermde merken. Het op basis van elementen op de Website reproduceren van de op de Website aanwezige merken en/of logo’s, zelfs gedeeltelijk, wordt beschouwd als een overtreding van het auteursrecht dat wordt bestraft door artikel L.713-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

8.3 – Databases:

De door INSITOO aangelegde databases worden beschermd door het auteursrecht en door de wet van 1 juli 1998 inzake de omzetting in het Wetboek van Intellectuele Eigendom van de EG-richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging, zelfs gedeeltelijk, alsook ieder substantieel kwalitatief of kwantitatief uitlezen naar een andere Website zonder schriftelijke toestemming van INSITOO is verboden en wordt bestraft door artikel L.343-4 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

8.4 – Verlening van een licentie voor de exploitatie van auteursrechten en beeldrecht:

Door het online plaatsen van content op de Website verleent de Gebruiker automatisch een gratis licentie aan INSITOO voor de exploitatie van deze content voor de behoeften van het beheer van de Website en dit voor de hele wereld en voor de tijdsduur die nodig is voor de Dienst of voor de Opdrachten. De Gebruiker verklaart tot slot dat de aldus verleende auteursrechten geen inbreuk doen op de rechten van derden en dat hier in geen enkel geval aanspraak op gemaakt wordt. De Gebruiker waarborgt INSITOO tegen iedere aanspraak van welke aard dan ook die gemaakt zou kunnen worden uit hoofde van het houderschap van de verleende rechten, of dit nu de rechten van intellectuele eigendom, het beeldrecht, oneerlijke concurrentie of parasitisme betreft en hij verbindt zich INSITOO alle bedragen terug te betalen waartoe zij op deze grond veroordeeld zou worden.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID VAN INSITOO

INSITOO doet haar uiterste best om het goed functioneren van de Website en van de hierop vermelde Diensten te verzekeren, binnen de aansprakelijkheidsgrenzen van de algemene voorwaarden.

9.1 – Toegang tot de Website:

De Website is in principe 24/7 toegankelijk, maar INSITOO kan geen aansprakelijkheid erkennen (onvolledige lijst):

– in geval van onderbreking van de Website voor technisch onderhoud of het bijwerken van de gepubliceerde informatie;

– in geval van tijdelijke onmogelijkheid de Website (en/of de hiermee verbonden websites en applicaties) te bezoeken als gevolg van technische problemen, ongeacht de oorzaak of de herkomst hiervan;

– in geval van onbereikbaarheid of overbelasting of enige andere oorzaak die het normaal functioneren van het voor toegang tot de Website gebruikte mobiele telefoonnet verhindert;

– in geval van besmetting door een op het netwerk rondwarend computervirus;

– meer in het algemeen, in geval van directe of indirecte schade veroorzaakt aan de Gebruiker, ongeacht de aard, voortvloeiend uit de toegang of het gebruik van de Website (en/of van de hiermee verbonden websites en applicaties);

– in geval van een abnormaal gebruik of een onrechtmatige exploitatie van de Website;

– in geval van verlies door de Gebruiker van zijn login en/of zijn wachtwoord of in geval van identiteitsfraude.

9.2 – Door de Gebruikers online op de Website geplaatste contents:

INSITOO staat niet aan de basis van de aanmaak van de door de Gebruikers op de Website online geplaatste contents die onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker vallen.

INSITOO modereert de door de Gebruikers online geplaatste contents niet vooraf en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige content die onrechtmatig of in strijd met de goede zeden is of inbreuk maakt op de rechten van anderen, met name op de rechten van intellectuele eigendom of betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

INSITOO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor uitwisselingen tussen de Gebruikers op de Website. INSITOO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie uit een Profiel die aan de Klant wordt doorgegeven.

INSITOO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke content dan ook die op de Website vermeld wordt of vanuit de Website door een derde verzonden wordt.

Zo wordt ten opzichte van de door artikel 6 van de Wet inzake het vertrouwen in de digitale economie (LCEN) van 21 juni 2004 bepaalde juridische kwalificaties INSITOO gekwalificeerd als host voor de door de Gebruikers op de Website online geplaatste content.

INSITOO is dus niet a priori verantwoordelijk voor de content van de Gebruikers en heeft niet de verplichting toezicht op deze content te houden.

9.3 – Openbare content van de Website:

Ondanks de grote zorg die aan het ontwerp en aan het bijwerken van de Website besteed wordt, kan INSITOO geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie bieden betreffende de informatie op de Website waarvan hij de auteur is.

Om die reden kan INSITOO niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit fouten, onjuistheden of lacunes in de op de Website vermelde informatie.

9.4 – Overmacht:

INSITOO kan niet aansprakelijk gesteld worden of verweten worden tekortgeschoten te hebben betreffende deze algemene gebruiksvoorwaarden in geval van vertraging of niet-nakoming, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-nakoming verband houdt met een geval van overmacht, zoals bepaald door de jurisprudentie van de Franse gerechtshoven en rechtbanken, inclusief de onderbreking, de opschorting, de afname of een storing van de stroomvoorziening of enige andere onderbreking van elektronische communicatienetwerken of in geval van feiten buiten haar wil.

9.5 – Interventie van INSITOO:

INSITOO behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en vermeldingen hiervan op ieder moment te wijzigen, met name in geval van technische, wettelijke of jurisprudentiële ontwikkelingen of bij het opzetten van nieuwe Diensten. Expliciete informatie over de latere wijzigingen van deze contractuele voorwaarden wordt verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-84 van de consumentenwetgeving.

ARTIKEL 10 – RECHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

10.1 – Aansprakelijkheid:

De Gebruiker is als enige volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Website. De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de informatie die hij vanaf de Website doorgeeft. Hij verbindt zich juiste informatie te verstrekken, die hij, indien nodig, onmiddellijk bijwerkt. In geval van een abnormaal gebruik of een onrechtmatige exploitatie van de Website is de Gebruiker als enige aansprakelijk voor door derden geleden schade en voor de gevolgen van claims of acties die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

De Gebruiker verbindt zich om, in het algemeen, de wetgeving na te leven die in Frankrijk en/of in het land waar zijn beroepsactiviteit wordt uitgeoefend van kracht is.

De Gebruiker verbindt zich alle verklaringen en formaliteiten te realiseren die noodzakelijk zijn voor zijn activiteit en al zijn wettelijke, sociale, administratieve en fiscale verplichtingen te vervullen. Op verzoek van INSITOO zal hij deze alle documenten overhandigen die dit bewijzen. Hij erkent dat INSITOO in geen geval beschouwd kan worden als werkgever, agent of opdrachtgever van een Gebruiker.

Wanneer een Freelancer en een Klant door INSITOO zijn gepresenteerd, verbindt de Gebruiker zich uitsluitend via INSITOO overeenkomsten af te sluiten. Bovendien zal de Gebruiker de Website niet gebruiken om zijn activiteit of die van een derde te promoten en verbindt hij zich met name geen reclameboodschappen te verzenden naar de andere Gebruikers, noch zich met colportage zal bezighouden. Indien een Gebruiker constateert dat deze verbintenissen niet worden nageleefd en aangezet wordt een dergelijke overtreding te begaan, dan dient hij INSITOO hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

De Gebruiker ziet ervan af enige claim in te dienen tegen INSITOO indien een derde strafvervolging inzet tegen hem in verband met het onrechtmatige gebruik en/of de onrechtmatige exploitatie van de Website.

10.2 – Contents:

De Gebruikers verbinden zich de Website niet te gebruiken voor:

– het publiceren, overdragen, delen, opslaan of op enige andere manier ter beschikking stellen van een content die in strijd is met de openbare orde of schadelijk, bedreigend, illegaal, smadelijk, niet geautoriseerd, misleidend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen of frauduleus is, inbreuk maakt op de privacy of op de beeldrechten, onverdraaglijk is, aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat of op enige andere wijze laakbaar is;

– het aanmaken van meerdere accounts of het aannemen van een valse identiteit;

– het overdragen van elementen die computervirussen bevatten of een code, bestand of computerprogramma, ontwikkeld om de functionaliteit van softwareprogramma’s, hardware of elektronische communicatie te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

– het publiceren, overdragen, delen, opslaan of op wat voor manier ook ter beschikking stellen van een content die een strafbaar feit vormt of aanmoedigt of instructies verstrekt over de manier om dit te begaan, die de rechten van een derde schendt of de aansprakelijkheid van een derde zou kunnen impliceren of de lokale, nationale of internationale wetgeving zou kunnen overtreden.

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de content die hij op de Website invoegt, met name voor content die een beledigend of illegaal karakter zou kunnen hebben of de rechten van derden zou kunnen schenden.

10.3 – Toegang en veiligheid:

Het is aan iedere Gebruiker alle juiste maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of op zijn hardware opgeslagen software te beschermen tegen enige inbreuk. De Gebruiker heeft het recht gratis zijn op de Website gehoste gegevens en alle andere hem betreffende informatie te raadplegen. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van de Website moet de Freelancer een account openen en heeft hij een login en een wachtwoord nodig.

De Klant kan toegang tot de Website krijgen d.m.v. de toewijzing van een login en van een wachtwoord die door INSITOO verstrekt worden. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker is hier als enige verantwoordelijk voor. Hij verbindt zich dit niet door te geven aan derden en alle voorzorgen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat derden hier toegang toe krijgen.

De Gebruiker verbindt zich in geval van verlies of misbruik van zijn wachtwoord onmiddellijk INSITOO hiervan op de hoogte te stellen. Doet hij dat niet dan zal, zonder bewijs van het tegendeel, ieder inloggen of doorgeven van opdrachten of data via het wachtwoord beschouwd worden als komend van de Gebruiker, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

Om in aanmerking genomen te worden, moeten de claims van de Gebruiker naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: support@insitoo.com

10.4 – Persoonsgegevens van de Gebruiker:

INSITOO verzoekt iedere Gebruiker een bepaald aantal persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer…) door te geven om in staat te zijn hem te identificeren of eenvoudigweg het unieke karakter van zijn persoonlijke toegang te garanderen.

In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden is de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens vanaf de Website aangemeld bij de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), de Franse privacywaakhond.

De Gebruiker kan op ieder moment gebruik maken van zijn recht op verzet, inzage en rectificatie van de hem betreffende gegevens. Hiervoor hoeft hij slechts per e-mail een verzoek in te dienen bij: support@insitoo.com

In overeenstemming met artikel 6, 5° van de gewijzigde Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 worden de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die nodig is voor de finaliteiten waarvoor zij vergaard en verwerkt worden bewaard in een vorm die identificatie mogelijk maakt.

De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor bevoegd personeel.

In de formulieren voor de vergaring van persoonsgegevens wordt de Gebruiker met name geïnformeerd: over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, over zijn rechten over de persoonsgegevens, over de geadresseerden, over de finaliteit van de verwerking en over het verplichte of facultatieve karakter van zijn antwoorden.

Commerciële marktverkenning die INSITOO via elektronische weg naar de Gebruiker zou kunnen sturen, beantwoordt aan de volgende principes:

• de Gebruiker heeft hiervoor toestemming gegeven en is, bij het doorgeven van zijn persoonsgegevens, geïnformeerd over de mogelijkheid zich gratis te verzetten tegen ieder commercieel gebruik van zijn contactgegevens,

• het onderwerp van de marktverkenning houdt verband met de beroepsmatig door de geadresseerde van het bericht uitgeoefende functies

ARTIKEL 11 – HYPERLINKS

INSITOO verklaart dat het gebruik van hyperlinks de Gebruiker naar andere websites of applicaties kan leiden die los staan van de Website. De vanaf de Website richting andere websites of applicaties opgezette hyperlinks vallen in geen geval onder de aansprakelijkheid van INSITOO. Verder is het plaatsen hyperlinks van of naar de Website of een deel hiervan toegestaan, maar dit is op niet-exclusieve basis en kan op ieder moment herroepen worden, zonder dat INSITOO hiervoor enige rechtvaardiging hoeft te verstrekken en mits deze link ten opzichte van de Website geen leugenachtig, vals of neerbuigend karakter kan creëren of deze schade kan toebrengen. Op grond van deze toestemming behoudt INSITOO zich een recht van verzet voor.

INSITOO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle directe, indirecte of onverwachte schade voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van informatie afkomstig van derde websites.

De Gebruiker heeft toestemming een of meerdere naar de Website verwijzende hyperlinks aan te maken. Hij zal echter geen links aanmaken afkomstig van websites die niet in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving of die de belangen, de reputatie en/of het imago van de Website en/of van INSITOO zouden kunnen schaden.

INSITOO behoudt zich het recht voor deze toestemming op ieder moment in te trekken, als zij van mening is dat de opgezette link haar belangen, haar reputatie en/of haar imago schaadt. Het bestaan van een hyperlink naar de Website afkomstig van een derde website impliceert in geen geval een partnerschap tussen deze derde website en de Website. INSITOO oefent geen enkele controle uit op deze derde websites en kan in geen geval aansprakelijkheid voor deze websites aanvaarden.

ARTIKEL 12 – DUUR EN OPZEGGING

Deze voorwaarden gelden gedurende de hele periode dat de Website gebruikt wordt. INSITOO behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor gebruik te maken van alle rechtsmiddelen die de wet hem toestaat, inclusief, zonder beperking, de verwijdering van Profielen en/of advertenties van Klanten op de Website en de onmiddellijk opzegging van de accounts met of zonder andere toegangsmogelijkheid tot de Website en/of tot enige andere door INSITOO verleende Diensten wanneer de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden niet in acht neemt of indien INSITOO de gepubliceerde informatie niet kan verifiëren of authenticeren.

ARTIKEL 13 – VERTROUWELIJKHEID

De partijen verbinden zich de uitgewisselde informatie en alle in het kader van de uitvoering van de onderling afgesloten overeenkomsten strikt vertrouwelijk te houden.

De Gebruiker verbindt zich geen gegevens te gebruiken afkomstig van door INSITOO voor diensten verleend voor finaliteiten anders dan die hier verleend worden.

Tijdens en na de uitvoering van de diensten van INSITOO verbindt de Gebruiker zich de methodes en tools die het exclusieve eigendom zijn van INSITOO niet aan derden door te geven zonder toestemming van INSITOO.

ARTIKEL 14 – ONAFHANKELIJKHEID VAN DE CLAUSULES

Indien een willekeurig deel van deze algemene gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook nietig, ongeldig of ontoepasbaar zouden blijken te zijn, zal/zullen de betreffende bepaling(en) als niet-bestaand verklaard worden en zullen de resterende bepalingen hun betekenis en hun draagwijdte behouden en van toepassing blijven. De niet-bestaand verklaarde bepalingen zullen dan vervangen worden door bepalingen die zo dicht mogelijk in de buurt van de inhoud en de zin van de geannuleerde clausule komen.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitend onder de Franse wet. Ieder geschil voortvloeiend uit het gebruik van de Website zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank waaronder de maatschappelijke zetel van INSITOO valt, ongeacht in geval van meerdere verweerders of oproeping tot vrijwaring.